Jaké jsou typy přepěťových ochran?

Přepětí patří k nežádoucím jevům. Kdy k němu dochází a jakým způsobem je možné se vůči němu chránit?

Co je přepětí

Pod pojmem přepětí si můžeme představit napětí, které svojí velikostí převyšuje amplitudu jmenovitého napětí. Tento jev se liší dle původu vzniku i dle časového průběhu. Rovněž můžeme vymezit typy přepětí na základě velikosti. Pod pojmem pulzní přepětí rozumíme krátkodobé přepětí, které trvá řádově nanosekundy až milisekundy. Vysokofrekvenční rušení a pulsní přepětí jsou častou příčinou poruchy elektrických spotřebičů. Pulzní přepětí zvláště ohrožuje zařízení obsahující polovodičové součásti.

Druhy přepěťových ochran

Jinak se také přepěťové ochrany nazývají svodiče přepětí. V elektrotechnice rozeznáváme tyto jednotlivé typy:

  • transil
  • trisil
  • bleskojistka
  • varistor

Transil

Transil je polovodičový prvek, který je konstruován na velké impulzní proudy. Dojde-li k velkému přetížení, nepřeruší se, ale nastane zkrat. Strukturou i voltampérovou charakteristikou připomíná Zenerovu diodu. Sloužit může například jako ochrana elektrických obvodů v automobilech.

Trisil

Dalším typem přepěťového ochranného prvku je trisil. Voltampérová charakteristika i struktura je podobná triáku. Princip je poměrně jednoduchý: Pakliže se překročí prahové napětí se otevře a dojde ke zkracování obvodu. Možné použití je kupříkladu na telefonní lince mezi vodiči telefonní linky.

Bleskojistka

Nejjednodušší konstrukce bleskojistky má podobu jiskřiště se dvěma elektrodami. Jiskřiště je zpravidla umístěno v ochranné atmosféře. Tato přepěťová ochrana napomáhá například eliminovat důsledky úderu blesku do vedení. Výhodou bleskojistek je fakt, že vydrží značně velký proud až 1,5 kA.

Varistor

Jako varistor označujeme nelineární polovodičovou součástku se dvěma vývody. V obvodu projevuje jako odpor, který je proměnný. Varistory dělíme dle způsobu výroby na karbidové, případně takové, které se označují jako MOV. Bez ohledu na typ součástky je jejich chování prakticky obdobné.

Vyberte si správnou přepěťovou ochranu s TME

Značka TME již 30 let spoluvytváří trh s elektronickými součástkami. Díky tomu má dnes velmi rozsáhlé portfolio produktů. Svou činnost opírá o stabilní obchodní základy a zároveň usiluje o neustálý technologický posun prostřednictvím produktových inovací i moderních logistických postupů. TME je díky tomu spolehlivým partnerem pro řadu klientů, jimž pomáhá dodávat elektronické součástky a zařízení do celého světa.

Aktuálně svou působnost již rozvinula do více než 150 zemí. Na export putuje každou minutou 3000 součástek. Díky tomu se TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.) stala z původně rodinné společnosti globálním lídrem svého oboru. Hlavní sídlo si značka uchovala ve středním Polsku ve městě Lodž, kde kdysi jako rodinná firma vznikla. Stále staví na původních hodnotách, kdy ve středu pozornosti je zaměstnanec.